Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů (dále jen "GDPR")

Správce osobních údajů

Noemi Rucká, TS Maestro motion, Křížová 1612/3, Liberec 30, 463 11, IČ: 74739476 (dále jen "správce") Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Zdroje osobních údajů:

 Přímo od subjektu údajů

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

 Popisné údaje (např. bankovní spojení)

 Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

Kategorie subjektů údajů

 Zákazník správce

Kategorie příjemců osobních údajů

 Zpracovatel

Identifikační údaje Zpracovatele:

FS Interactive, s.r.o., IČO: 05104408, se sídlem Liberec V - Kristiánov, Boženy Němcové 54/9, PSČ 460 05 Liberec

Účel zpracování osobních údajů

 Účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

 vedení docházky, rozdělení do kurzů, účast na veřejných vystoupeních, letních soustředěních a soutěžích, které předpokládají doložení věku účastníků. Toto doložení může probíhat i v místě a čase konání soutěže doložením kopií karet zdravotních pojišťoven jednotlivých účastníků.

 Plnění zákonných povinností ze strany správce

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektu údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanoveným případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce zpracovávat osobní údaje, pokud je splněna alespoň

jedna z následujících podmínek:

 Subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

 Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

 Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

 Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

 Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

 Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobodu subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.


Práva subjektů údajů

1. V souladu s čl. 13 a 15 GDPR informuje tímto správce subjekt údajů o jeho právu požadovat po správci potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou, či nejsou zpracovávány, právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, požadovat jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování a o právu kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

2. Na žádost subjektu údajů poskytne správce tomuto subjektu bližší informace týkající se:

 Účelu zpracování,

 Kategorii dotčených osobních údajů,

 Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

 Plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

 Veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

 Skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,

 Skutečnost, zda je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem.

 Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

3. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s GDPR nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 Požádat správce o vysvětlení,

 Požádat, aby správce opravil či odstranil takto vzniklý závadný stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů,

 Je-li žádost subjektu údajů podle předcházejícího bodu shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav,

 Nevyhoví-li správce výše uvedené žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů,

 Výše uvedený postup nevylučuje, aby subjekt údajů podal námitku proti zpracování osobních údajů, či aby se obrátil se svou stížností na dozorový úřad přímo.


Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

Vytvořte si webové stránky zdarma!